Back Door

Back Door

[For English scroll down]

Вид на інсталяцію Ано Джишкаріані: Чорний Хід
Україна, Харків, парк Зелений Гай
Мистецька резиденція: Наша школа ХТЗ
Червень, 2021
Фото Юрія Кручака

Ано Джишкаріані
(Грузія)
Ано Джишкаріані – художниця, дизайнерка, народилася в Тбілісі, Грузія. Закінчила Школу візуального мистецтва, архітектури і дизайну (VAADS) Вільного університету Тбілісі зі ступенем бакалавра в галузі дизайну інтер’єру. В останній рік бакалаврату вона вчилася в школі Autograf в Парижі за спеціальністю екологічний дизайн. Вона працює в області дизайну інтер’єрів і продуктів, а також працює в різних медіа, таких як інсталяція для конкретного місця, об’єкти, фотографія. У своїх роботах Ано досліджує різні аспекти юзабіліті і визначення простору, від аналізу простору в архітектурному контексті до залученості і передачі його на соціальні питання. Учасниця виставок в Австрії, Франції, Грузії.

Ано Джишкаріані про проєкт — Чорний хід
"Планування соціалістичних районів базувалося на принципах стандартизації. Проєкт соцміста в районі ХТЗ реалізовувався в умовах "ударної роботи", що вимагала завершити проєкт за шість місяців і повністю побудувати його протягом одного року. Концепція району і кластеру із соціальною інфраструктурою передбачають гармонійне впорядкування суспільства. Система класифікувала людей як сім’ї, самотніх жителів, літніх людей і намагалася перетворити їх на продукцію фабричного виробництва.

Мій проєкт — спостереження за тим, як сучасна людина, місцеві жителі району ХТЗ намагаються вийти із системи, порушити правила стандартизації та прокласти свій власний шлях. Модель соціалістичного урбанізму (радянського урбанізму) зараз не працює, проте в наступні після розпаду СРСР десятиліття ідея житлового кварталу була відкинута, видозмінена або піддана сумніву. Штучна модифікація і втручання також торкнулися прокладання нових шляхів. Людина обирає свою власну траєкторію руху. Незалежно від офіційних і заданих напрямків, вона встановлює свої власні шляхи.

Інсталяція була побудована на одній з стежок парку "Зелений гай" у вигляді тунелю для людей, які живуть у районі ХТЗ. Тунель — це портал. Проходячи через тунель, вони переходять з минулого в майбутнє, тим самим стверджуючи своє бажання змін. Щоб висловити свої думки, мешканці можуть залишати повідомлення крейдою на чорних стінах тунелю. Водночас інсталяція — це все про людей, вона лише підкреслює їхні прагнення та їхню історію. Після того як інсталяція була встановлена, почався її новий життєвий цикл. Через кілька годин нам повідомили, що об’єкт було знесено, а окремі його частини знаходяться на протилежному боці дороги. Люди превратили туннель в руины, і лише за один день він став меморіалом. Як результат, об’єкт був розміщений у дворі музейного комплексу УФТІ (Українського Фізико-Технічного Інституту) — вже в інших формах та в новому контексті.

Назва твору «Чорний хід» — це звичайний вираз жаргону в моїй країні, що позначає всі короткі шляхи в районі міста, про які знають лише місцеві жителі."

За підтримки:
Prince Claus Fund for Culture and Development (Амстердам, Нідерланди)

Приєднуйтесь до нас:
.flickr./photos/open_place_ua
.facebook./OpenPlacePlatform
.youtube./OpenPlaceComUa
.youtube./OpenPlaceChannel


EN

View of the installation by Ano Jishkariani: Back Door
Ukraine, Kharkiv, Zeleny Hai park
Artistic Residency: Our School KhTZ
June, 2021
Photo by Yuriy Kruchak

Ano Jishkariani
Georgia
Ano Jishkariani is an artist, designer. She was born in Tbilisi, Georgia. Graduated from the Visual art, Architecture and Design School (VAADS) of the Free University of Tbilisi, with a bachelor’s in interior design. Last year of bachelor program she studied at Autograf School in Paris, on the speciality of sustainable design. She works in the field of interior and product design, also she works in a variety of mediums, like site-specific installation, objects, photography. In her works Ano researches the different aspects of usability and definition of space, from analyze space in architecture context to the engaged and convey it to the social issues. Participated in the exhibitions in Austria, France, Georgia.

Ano Jishkariani about the project — Back Door
"The layout of the socialist urban neighborhoods was based on the principles of standardization. The socialist city project in KhTZ was implemented in the conditions of «shock work», requiring the completion of the design in six months and its complete construction within one year. The concept of the neighborhood and its role as a cluster with a social structure imply a harmonious ordering of society. The system classified people as families, single residents, elderly people and tried to turn them into manufactured products.

My project is an observation how modern individuals, local residents of this KhTZ neighborhood, are trying to get out of the system, break its standardization rules and make their own way. The model of socialist urbanism (Soviet urbanism) does not work now, but in the decades following the collapse of the USSR, the idea of a residential quarter was discarded, modified or questioned. Artificial modification and intervention have also touched on the making of new paths. A person chooses their own trajectory of movement. Regardless of the official and predetermined directions, they set their own paths.

The installation was built on one of the alleys of Zeleny Hai park in the form of a tunnel for people living in KhTZ neighborhood. The tunnel is a portal for them. Passing through the tunnel, they move from the past to the future, thereby affirming their desire for change. To express their thoughts, residents can leave messages in chalk on the black walls of the tunnel. At the same time, the installation is all about people, it only emphasizes their aspirations and their history.

After the installation was erected, its new life cycle began. A few hours later, we were informed that the object had been demolished, and some of its parts were now on the opposite side of the road. People turned the tunnel into ruins, and in just one day it became a memorial. As a result, the object was placed in the courtyard of the UIPT (Ukrainian Institute of Physics and Technology), now in different forms and in a new context.

The title of the work, Back Door, is a common slang expression in my country, referring to all short cuts in a city neighborhood that only the locals know about."

Supported by:
Prince Claus Fund for Culture and Development

Join us
.flickr./photos/open_place_ua
.facebook./OpenPlacePlatform
.youtube./OpenPlaceComUa
.youtube./OpenPlaceChannel


RU

Вид на инсталляцию Ано Джишкариани: Чёрный Ход
Украина, Харьков, парк Зеленый Гай
Художественная резиденция: Наша школа ХТЗ
Июнь, 2021
Фото Юрия Кручака

Ано Джишкариани
Грузия
Ано Джишкариани — художница, дизайнерка. Родилась в Тбилиси, Грузия. Окончила Школу визуального искусства, архитектуры и дизайна (VAADS) Свободного университета Тбилиси со степенью бакалавра в области дизайна интерьера. В последний год бакалавриата училась в школе Autograf в Париже по специальности «Экологичный дизайн». Работает в области дизайна интерьеров и продуктов, а также в различных сферах, таких как site-specific инсталляции, объекты, фотография. Художница исследует различные аспекты «юзабилити» и определения пространства — от анализа пространства в архитектурном контексте до вовлеченности и передачи его для социальных вопросов. Участница выставок в Австрии, Франции, Грузии.

Ано Джишкариани o проекте — Черный ход
"Планировка социалистических районов базировалась на принципах стандартизации. Проект соцгорода в ХТЗ реализовывался в условиях «ударной работы», требующей завершить проект за шесть месяцев и полностью построить его в течение одного года. Концепция района и кластер с социальной структурой подразумевают гармоничное упорядочивание общества. Система классифицировала людей как семьи, одиноких жителей, пожилых людей и пыталась превратить их в продукцию фабричного производства.

Мой проект — наблюдение за тем, как современный человек, местные жители района ХТЗ пытаются выйти из системы, нарушить правила стандартизации и проложить свой собственный путь. Модель социалистического урбанизма (советского урбанизма) сейчас не работает, однако в последующие после распада СССР десятилетия идея жилого квартала была отброшена, видоизменена или подвергнута сомнению. Искусственная модификация и вмешательство также коснулись прокладывания новых путей. Человек выбирает свою собственную траекторию движения. Независимо от официальных и заданных направлений, он устанавливает свои собственные пути.

Инсталляция была построена на одной из аллей парка «Зеленый гай» в виде туннеля для людей, живущих в районе ХТЗ. Туннель — это портал. Проходя через туннель, они переходят из прошлого в будущее, тем самым утверждая свое желание перемен. Чтобы выразить свои мысли, жители могут оставлять сообщения мелом на черных стенах туннеля. В то же время инсталляция — это всё о людях, она только подчеркивает их стремления и их историю. После того как инсталляция была установлена, начался ее новый жизненный цикл. Через несколько часов нам сообщили, что объект был снесен, а отдельные его части находятся на противоположной стороне дороги. Люди превратили туннель в руины, и всего за один день он стал мемориалом. В результате объект был размещен во дворе музейного комплекса УФТИ (Украинского Физико-Технического Института) — уже в других формах и в новом контексте.

Название работы «Черный ход» — это распространенное жаргонное выражение в моей стране, обозначающее все короткие пути в районе города, о которых знают только местные жители."

При поддержке:
Prince Claus Fund for Culture and Development (Амстердам, Нидерланды)

Присоединяйтесь к нам
.flickr./photos/open_place_ua
.facebook./OpenPlacePlatform
.youtube./OpenPlaceComUa
.youtube./OpenPlaceChannel

DSC_0315

#Door

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

Автор записи: admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *